Finance-Devils.com ވަރަށް ގިނަ ބްލޮގް ޕޯސްޓުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފައިސާ އިތުރުކުރާނެ ގޮތް ދައްކުވައިދެ އެވެ.

ވިޔަފާރި ކުރިއަރުވައި، އާ ކަސްޓަމަރުން އުފައްދައި، ނުވަތަ ބުރަ ކޮށް ރައްކާކޮށްފައިވާ ވެލް އިންވެސްޓް ކުރެވޭނެ ގޮތުގެ މައުލޫމާތެއް ބޭނުންވޭ ހެއްޔެވެ؟ Finance-Devils.com ބްލޮގްގައި ފައިނޭންސް އެންޑް ކޯއާ ބެހޭ ގޮތުން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ދަސްވެގެންދާނެ އެވެ.

އަދި ގޫގުލް ޕްލޭ ސްޓޯރުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންޑްރޮއިޑް އެޕް ލިބޭނެ އެވެ.

މިހާތަނަށް އެއްވެސް މާސްޓަރަކު ވިލާތަކުން ވެއްޓިފައި ނުވި ނަމަވެސް މާލީ މެނޭޖްމަންޓް ދަށްވުމުގެ އަސަރު ވަރަށް ބޮޑެވެ.

މާލީ ގޮތުން ޢާންމު ގޯސްތަކުން ދުރުހެލިވެ، ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތަކުން މަންފާ ހޯދަން ދަސްކުރާށެވެ.

Advertising

Finance-Devils.com މާލިއްޔަތާއި ބެހޭ ގޮތުން ކުރެވޭ ހުރިހާ ސުވާލަކަށް ވެސް އަދި ކާމިޔާބުކަމާއެކު ފައިސާ އިތުރުކުރެވޭނެ ގޮތަކާ މެދު ވެސް ތިޔަބޭފުޅުންގެ ކޮންޓެކްޓް ޕޮއިންޓެވެ.

ތަޖުރިބާކާރުން ލިޔެފައިވާ ގިނަ ބްލޮގް ޕޯސްޓުތަކާއެކު، ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށާއި، އާ ކަސްޓަމަރުން ޝައުގުވެރިކުރުވައި، ބުރަކޮށް ރައްކާކުރެވިފައިވާ ފައިސާ ރައްކާތެރިކަމާއެކު އިންވެސްޓް ކުރުމަށް އަގުހުރި ޓިޕްސްތަކާއި ޓްރިކްސްތައް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

Finance-Devils.com ބެހޭ ގޮތުން މިހާރު އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދަވައި، މާލީ ކަންކަން ކާމިޔާބުކަމާއެކު މެނޭޖްކޮށް، އިތުރު ފައިސާ ހޯދޭނެ ގޮތްތައް ދަސްކުރާށެވެ.

މާލީ ދުނިޔޭގެ މިސްރާބު ޑިމިސްޓިފައި ކުރޭ...

ސްޓޮކް ޓްރޭޑިން ފަދަ ކަންކަމަކީ މިއަދުގެ ވަސީލަތްތަކުގައި މައްސަލައެއް ނޫނެވެ.

މާލީ ގޮތުން ބޭނުންތެރި އެޑެޑް ވެލިއުއެއް.

Finance-Devils.com މާލީ މައުޟޫޢުތަކުގެ ބޭނުންތެރި މަޢުލޫމާތުގެ މުއްސަނދިކަން ލިބުމުގެ އިތުރުން އެހެން މީހުންގެ ތަޖުރިބާތަކުން ޢިބްރަތް ޙާޞިލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް ލިބިގެންދެއެވެ.

ފައިނޭންޝަލް އެކްސްޕާޓުންގެ ބްލޮގް ޕޯސްޓްތައް މެދުވެރިކޮށް ތަފާތު އިންވެސްޓްމަންޓް ސްޓްރެޓެޖީތަކާއި ފައިނޭންސިން އޮޕްޝަންތަކާއި އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގައި އެޕްލައި ކުރެވޭނެ ބަޖެޓިން ޓޫލްސްއާ ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ލިބިގެންދާނެ އެވެ.

މާލީ ޚަބަރާއި ޓްރެންޑްތަކަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ނަމަވެސް Finance-Devils.com ދުވަހު އެކަން ފެންނާނެ އެވެ. ރެގިއުލަރ އަޕްޑޭޓްތަކާއި އެނަލިސިސްތަކާއެކު މާލީ ދުނިޔޭގައި ހިނގަމުންދާ ކަންކަމާ މެދު އަބަދުވެސް އަޕްޑޭޓްވާނެއެވެ.

Finance-Devils.com މާލީ ކަންކަން ރަނގަޅުކޮށް، ކާމިޔާބުކަމާއެކު ފައިސާ ކުރިއަރުވަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އަގުހުރި ވަސީލަތެކެވެ.

ތަޖުރިބާކާރު އިންވެސްޓަރަކަށް ވިޔަސް، ނުވަތަ ހަމައެކަނި ފައިނޭންސްގެ މަސައްކަތް ފަށައިގަތް ކަމުގައި ވިޔަސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެބްސައިޓްގައި ތިޔަބޭފުޅުންގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެބަހުރި. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، ތިޔަބޭފުޅުންގެ މާލީ ކާމިޔާބީގެ ވާހަކަ ފަށްޓަވާށޭ.

ބޭންކްތަކާއި އޭޓީއެމްތަކާ އެކު ބިޒްނަސް ޑައިރެކްޓްރީ.

Finance-Devils.com އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ ބޭންކުތަކާއި އޭޓީއެމްތަކުގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ. ބިޒްނަސް ޑައިރެކްޓްރީގައި ގިނަ މާލީ އިދާރާތަކުގެ އެންޓްރީތަކާއި އެޑްރެސްތައް ހުރެ އެވެ.

ބޭންކްތަކާއި އޭޓީއެމްތަކުގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީގެން Finance-Devils.com އެއް ފިޔަވަޅެއް ކުރިއަށް ދެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ބިޒްނަސް ޑައިރެކްޓްރީއާއެކު، ވަރަށް ގިނަ މާލީ އިދާރާތަކުގެ އެންޓްރީތަކާއި އެޑްރެސްތައް ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާތީ، ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފައިސާ ރައްކާކޮށް ނެގޭނެ ތަނެއް އަބަދުވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ.

އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ ތިޔަބޭފުޅުންނަށް އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ، ފައިނޭންޝަލް އިންޑަސްޓްރީއާ އަބަދުވެސް އަޕްޑޭޓްކޮށް ތިއްބެވުމަށް.

ފައިނޭންސް-ޑެވިލްސް.com މިއީ ހަމައެކަނި ބްލޮގެއް ނޫން، މާލީ ހުރިހާ ބޭނުންތަކަކަށް ވެސް ވަރަށް ފުރިހަމަ ވަސީލަތެއް.

ތިޔަބޭފުޅުންގެ މާލީ ކަންކަން ރަނގަޅުކޮށް، ތިޔަބޭފުޅުންގެ ފައިސާ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިއެރުވުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ.

މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، Finance-Devils.com ސަބަބުން ތިމާއަށް ލިބޭ ފައިދާތައް ދެނެގަންނާށެވެ.

ރެސްޓޯރެންޓް އޮޕަރޭޓަރުންނާއި ރީޓެއިލަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ބީޓޫބީ އޮންލައިން ފިހާރައަށް ވެސް ޒިޔާރަތް ކުރާށެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާ ޗެނަލްތަކުން ToNEKi-Media.com.

ތިޔަބޭފުޅުންގެ އެއްވެސް ލަފައެއް ނުވަތަ އެދުމެއް ވާނަމަ، ޑިސްކޯޑް އޮފް ToNEKi-Media.com ގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައްދަލުކުރެވިދާނެ -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ފޭސްބުކް، އިންސްޓަގްރާމް، ޓްވިޓާ ނުވަތަ ޑިސްކޯޑްގައި އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅާލާށެވެ.

Schild vom Straßennamen der Wall Street in New York.