Finance-Devils.com ብመሰረት እቲ ኣብ ኢንተርነት ዚቐርብ ሓያሎ ጽሑፋት ገንዘብካ ብኸመይ ከም እተዛይድ ይሕብረካ።

ንግድኻ ብኸመይ ከተዛይዶ ሓደስቲ ዓማዊል ከተፍሪ ወይ ነቲ ዘዋህለልካዮ ገንዘብ ብኸመይ ከተውፍዮ ኸም እትኽእል ሓበሬታ ትደሊዶ? ኣብታ Finance-Devils.com blog ብዛዕባ ገንዘብን ኮ.

ኣፕሊኬሽን ኣንድሮይድና ኻብ ናይ ጎልጋል Play Store እውን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ክሳዕ ሕጂ ዋላ ሓደ ጐይታ ኻብ ደበና እኳ እንተ ዘይወደቐ ሕማቕ ቍጠባዊ ምምሕዳር ዜምጽኦ ሳዕቤን ግና ኣጸጋሚ እዩ።

ብገንዘብ ካብ እትፍጽመሉ ልሙድ ጌጋታት ርሓቕ ካብ ጽቡቕ ሓበሬታ ድማ ተጠቐም ።

Advertising

Finance-Devils.com ንዅሉ እቲ ብዛዕባ ቝጠባ ንዚለዓል ሕቶታትን ንገንዘብካ ብኸመይ ብዓወት ከተዛይዶ ኸም እትኽእልን ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።

ክኢላታት ኣብ ሎግ ዝጸሓፍዎ ሓያሎ ጽሑፋት ንግድኻ ንምድንፋዕ ሓደስቲ ዓማዊል ንምስሓብ ከምኡውን ነቲ ብጻዕሪ ዘዋህለልካዮ ገንዘብ ብዘይ ገለ ጕድኣት ንምውፋይ ጠቓሚ ምኽርን ሽጣራን ክትረክብ ኢኻ።

ሕጂ ብዛዕባ Finance-Devils.com ዝያዳ ኽትፈልጥ ጽዒርካ ንገንዘብካ ብኸመይ ብዓወት ከም እተመሓድሮን ዝያዳ ገንዘብ ብኸመይ ከም እትረክብን ፍለጥ።

ጽውጽዋይ ናይ ገንዘባዊ ዓለም ምስጢር ካበይ ከም ዝዀነ ኣረጋግጽ።...

ናይ ኣክስዮን ንግዲ ወዘተ ኣብዚ ግዜና ዘሎ መሳርሒታት ጸገም ኣይኰነን ።

ንገንዘብካ ተወሳኺ ጥቕሚ ኣለዎ ።

Finance-Devils.com ብዛዕባ ቝጠባዊ ጕዳያት ብዙሕ ጠቓሚ ሓበሬታ ይህበካ ጥራይ ዘይኰነስ ካብ ተመክሮ ኻልኦት ንኽትመሃር እውን ኣጋጣሚ ይኸፍተልካ እዩ።

በቲ ኻብ ክኢላታት ቍጠባ እተላእከ ጦብላሕታ ኣቢልካ ብዛዕባ እተፈላለየ ናይ ወፍሪ ስትራተጂታት ብዛዕባ ኣማራጺታት ገንዘብ ከምኡውን ብዛዕባ እቲ ኣብ ህይወትካ ኽትጥቀመሉ እትኽእል ናይ ባጀት መሳርሒታት ምስትውዓል ክትረክብ ኢኻ።

ብዛዕባ ቝጠባዊ ዜናታትን ኣንፈታትን ትደሊ እኳ እንተ ዀንካ ኣብ Finance-Devils.com ክትረኽቦ ኢኻ ። ስሩዕ ምትዕርራያትን ትንተናታትን ምስ እትገብር ምስቲ ኣብ ቍጠባዊ ዓለም ዜጋጥም ዘሎ ነገራት ወትሩ እዋናዊ ኽትከውን ኢኻ።

Finance-Devils.com ንገንዘቡ ኼመሓይሽን ገንዘቡ ኼዕብን ንዚደሊ ዝዀነ ይኹን ሰብ ጠቓሚ ምንጪ እዩ ።

ምኩር ወፍሪ ይሃልወካ ወይ ብገንዘብ ትጅምር ብዘየገድስ ወብ ሳይትና ሸቶታትካ ኽትወቅዕ ዜድልየካ ሓበሬታ ኣለዎ። ሕጂ በጽሓና ቍጠባዊ ኣሳልጦኻ ድማ ጀምር ።

ምስ ባንክታትን ኣቲምታትን ዚተሓሓዝ ናይ ንግዲ መዝገብ ።

Finance-Devils.com ወትሩ ብዛዕባ ባንክታት ወይ ናይ ባንክ ወይ ናይ ባንክ ማካይን እዋናዊ ሓበሬታ ኽህበካ ኢዩ ዝጽዕር ። እቲ ናይ ንግዲ መሐበሪ ንብዙሓት ናይ ገንዘብ ትካላት መእተውን ኣድራሻን ኣለዎ ።

Finance-Devils.com ብዛዕባ ባንክታትን ኣቲምታትን እዋናዊ ሓበሬታ ብምሃብ ሓደ ስጕምቲ ይውሰደልካ።

በቲ ናይ ንግዲ መሐበሪና ኣቢልካ ናይ ብዙሓት ቍጠባዊ ትካላት መእተውን ኣድራሻን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ወትሩ ኣበይ ከም እትኽዝንን ገንዘብካ ኣበይ ከም እተውጽእን ትፈልጥ ኢኻ።

ወትሩ እዋናዊ ሓበሬታ ኽንህበካን ምስ ኢንዱስትሪ ቝጠባ እዋናዊ ሓበሬታ ኽትህበካን ንጽዕር ኢና ።

ፋይናንስ-ድያብሎስ .com blog ጥራይ ዘይኰነስ ንዅሉ እቲ ዜድልየካ ገንዘባዊ ድሌት ዚኸውን ሰፊሕ ምንጪ እዩ።

ገንዘብካ ንኸተመሓይሽን ገንዘብካ ብዕዉት መገዲ ንኸተዕብን ክንሕግዘካ ቘሪጽና ኢና ።

ሕጂ በጽሓና እሞ Finance-Devils.com ጥቕሚ ኽትረክብ ትኽእል ኢኻ ።

ነቶም ተጠቀምቲ ኣብያተ-ምግብን ሸቃጦ ሸቐጥትን ዚኸውን ብኢንተርነት ዚሽየጠሉ ድኳን ቢ2ቢ በጃኹም ምብጻሕ ግቡ።

ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ToNEKi-Media.com

ርእይቶ ወይ ድሌት እንተ ኣልዩኩም ኣብቲ ምስሕሓብ   ToNEKi-Media.com እውን ክትራኸቡና ትኽእሉ ኢኹም ።

ብፌስቡክ ብኢንስታግራም ብተዊተር በጽሓና ወይ ከኣ ብዲስኮድ ምሳና ኣራኽበና

Schild vom Straßennamen der Wall Street in New York.