Finance-Devils.com fakahaaʻi atu ʻa e founga ke fakalahi ai hoʻo paʻanga ʻo makatuʻunga ʻi ha ngaahi blog lahi.

ʻOku ke fie maʻu ha fakamatala ki he founga te ke lava ai ʻo takiekina hoʻo pisinisi, fakatupu ha kau kasitoma foʻou pe fakamoleki lelei hoʻo fakahaofi fefeka? Te ke ako lahi ʻi he Finance-Devils.com blog fekauʻaki mo e ngaahi meʻa fakapaʻanga mo e Co.

Te ke lava foki ʻo maʻu ʻetau Android app mei he Google Play Store.

Kuo teʻeki ai ha ʻEiki ʻe to ki tuʻa mei he ngaahi ʻao ka ʻoku faingataʻa ʻa e ola ʻo hono tokangaʻi ʻo e meʻa fakapaʻanga kovi.

Advertising

Ako ke fakaʻehiʻehi mei he ngaahi fehālaaki angamaheni ʻi he ngaahi meʻa fakapaʻangá pea maʻu ha lelei mei he fakamatala leleí.

Finance-Devils.com hoʻo fetuʻutaki ki he ngaahi fehuʻi kotoa fekauʻaki mo e ngaahi meʻa fakapaʻangá mo e founga te ke lava ʻo fakatupulaki lelei ai hoʻo paʻangá.

ʻI he ngaahi blog lahi kuo tohi ʻe ha kau mataotao, te ke maʻu ai ha ngaahi tokoni mo ha ngaahi fakaʻaliʻali mahuʻinga ke takiekina hoʻo pisinisi, tohoakiʻi mai ha kau kasitoma foʻou, pea fakamoleki malu hoʻo paʻanga ʻoku faingataʻa ke fakahaofi.

ʻIlo lahi ange ki he Finance-Devils.com he taimí ni pea ako e founga ki hono tokangaʻi lelei hoʻo ngaahi meʻa fakapaʻangá mo maʻu ha paʻanga lahi angé.

Demystify ʻa e talatupuʻa ʻo e mamani fakapaʻanga ...

ʻOku ʻikai ko ha palopalema ʻa e fefakatauʻaki Stock etc. ʻi he ngaahi meʻangaue ʻo e ʻaho ni.

Mahuʻinga kuo tānaki atu ki hoʻo ngaahi meʻa fakapaʻangá.

Finance-Devils.com ʻikai ngata pē ʻi heʻene ʻoatu kiate koe ha ngaahi fakamatala ʻaonga fekauʻaki mo e ngaahi tefito fakapaʻangá, ka ʻoku kau ai mo e faingamālie ke ke ako mei he ngaahi meʻa ʻoku aʻusia ʻe he niʻihi kehé.

Advertising
ToNEKi Media Newsletter!

ʻI he blog mei he kau mataotao fakapaʻanga, te ke maʻu ai ha ngaahi ʻilo ki ha ngaahi founga fakahu paʻanga kehekehe, ngaahi fili fakapaʻanga, mo e ngaahi meʻangaue patiseti te ke lava ʻo fakaʻaongaʻi ʻi hoʻo moʻui.

Tatau ai pē pe ʻokú ke mahuʻingaʻia ʻi he ngaahi ongoongo fakapaʻangá mo e fetōʻaki fakapaʻangá, te ke maʻu ia ʻi he Finance-Devils.com. ʻI he ngaahi fakamatala fakamuimuitaha mo hono ʻanalaiso angamaheni, te ke tuʻu maʻu pe ʻo teiti mo e meʻa ʻoku hoko ʻi he mamani fakapaʻanga.

Finance-Devils.com ko ha maʻuʻanga tokoni mahuʻinga ia ki ha taha pē ʻokú ne fie fakaleleiʻi ʻenau ngaahi meʻa fakapaʻangá mo lava lelei ʻo fakatupulaki ʻenau paʻangá.

Tatau ai pe pe ko ha investor taukei koe pe kamata ʻi he meʻa fakapaʻanga, ʻoku maʻu ʻe heʻemau uepisaiti ʻa e fakamatala ʻoku ke fie maʻu ke aʻusia hoʻo ngaahi taumuʻa. ʻAʻahi mai he taimí ni pea kamata hoʻo talanoa ki hoʻo lavameʻa fakapaʻangá.

Tohi tuʻasila ʻo e pisinisi mo e ngaahi pangikee mo e ATMs.

Finance-Devils.com feinga maʻu pe ke ʻoatu kiate koe ʻa e fakamatala fakamuimuitaha fekauʻaki mo e ngaahi pangikee pe ATMS. ʻOku ʻi he tohi tuʻasila ʻo e pisinisí ʻa e ngaahi fakamatala mo e tuʻasila ki ha ngaahi kautaha paʻanga lahi.

Finance-Devils.com toe sitepu ʻe taha ʻaki hono ʻoatu kiate koe ʻa e fakamatala fakamuimuitaha ʻi he ngaahi pangikee mo e ATMs.

ʻI he tohi tuʻasila ʻo ʻemau pisinisi, ʻoku ke lava ʻo hu ki he ngaahi fakamatala mo e tuʻasila ʻo ha ngaahi kautaha fakapaʻanga lahi, ko ia ʻoku ke ʻiloʻi maʻu pe ʻa e feituʻu ke tauhi malu mo toho ai hoʻo paʻanga.

ʻOku mau feinga maʻu pē ke ʻoatu kiate koe ʻa e fakamatala fakamuimuitahá mo fakapapauʻi ʻokú ke tuʻu maʻu pē ʻo teiti mo e ngaahi ngāue fakapaʻangá.

Ko e ngaahi meʻa fakapaʻanga-tevolo.com ʻoku ʻikai ko ha blog pe, ka ko ha maʻuʻanga tokoni fakaʻauliliki ia ki hoʻo ngaahi fie maʻu fakapaʻanga kotoa pe.

ʻOku mau tukupā ke tokoni atu ke fakaleleiʻi hoʻo ngaahi meʻa fakapaʻangá pea fakatupulaki lelei hoʻo paʻangá.

ʻAʻahi mai he taimí ni ʻo ʻiloʻi e ngaahi lelei ʻo e Finance-Devils.com ʻiate koe pē.

Kataki ʻo ʻaʻahi foki ki heʻemau fale B2B ʻi he ʻInitaneti ki he kau tali falekai mo e retailers.

ToNEKi-Media.com ʻi he ngaahi senolo mitia fakasosiale.

Kapau ʻoku ʻi ai haʻo ngaahi fokotuʻu pe fakaʻamu, te ke lava foki ʻo feʻiloaki mo kimautolu ʻi he Fekeʻikeʻi  ʻa ToNEKi-Media.com .

ʻAʻahi mai kiate kimautolu ʻi he Facebook, InstagramTwitter pe fetuʻutaki mo kimautolu ʻi he fekeʻikeʻi.

Schild vom Straßennamen der Wall Street in New York.